Bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi có một phần đất do lấn chiếm

0 226

Bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi có một phần đất do lấn chiếm

Nhà bác tôi có 55m2 đất trong đó 45m2 đất ở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10m2 đất do lấn chiếm. Bác tôi có xây dựng nhà trên diện tích 55m2. Giờ Nhà nước chuẩn bị thu hồi đất nhà bác ấy để xây dựng khu công nghiệp. Vậy thì việc bồi thường về đất và giá trị đầu tư trên đất khi Nhà nước thu hồi có một phần đất do lấn chiếm được quy định như thế nào?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi có một phần đất do lấn chiếm; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: quy định về bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi có một phần đất do lấn chiếm

Căn cứ khoản khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 4 Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Theo quy định trên, đối với phần diện tích đất đã được cấp sổ đỏ sẽ được bồi thường về đất và không được bồi thường về đất đối với phần diện tích đất do hành vi lấn, chiếm mà có.

Như vậy, bác của bạn sẽ được bồi thường về đất đối với 45m2 đất đã được cấp sổ đỏ và không được bồi thường về đất 10m2 đối với đất do lấn chiếm.

Thứ hai: quy định về bồi thường tài sản trên đất. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013: Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

Căn cứ khoản 2 Điều 92 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định trên, khi bị thu hồi đất, tài sản trên đất hợp pháp sẽ được bồi thường, phần tài sản được tạo lập trái phép sẽ không được bồi thường.

Như vậy, trong trường hợp của bác bạn, khi bồi thường về nhà ở, bác bạn chỉ được bồi thường phần diện tích xây dựng trên diện tích 45m2, còn phần diện tích xây dựng trên 10m2 còn lại sẽ không được bồi thường.