Bồi thường về đất khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở

0 364

Bồi thường về đất khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Bồi thường về đất khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở: Năm 2000, tôi được Nhà nước giao đất thương mại, dịch vụ với thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và sử dụng ổn định từ đó tới nay. Hiện nay, theo thông báo của cơ quan nhà nước, diện tích của tôi thuộc diện tích thu hồi để xây dựng khu công nghiệp. Vậy cho tôi hỏi, tôi sẽ được bồi thường về đất như thế nào?

 

Tư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường về đất khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 7  Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định: 

Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 80 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất, cụ thể như sau:

a) Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

Trong đó:

Tbt=GxSxT2/T1

Tbt: Số tiền được bồi thường;

G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

S: Diện tích đất thu hồi;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại;

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Theo thông tin bạn cung cấp, đất của bạn là đất thương mại, dịch vụ – thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải đất ở có thời hạn sử dụng 50 năm. Vì vậy, khi bị nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

Trong đó:

Tbt=GxSxT2/T1

Tbt: Số tiền được bồi thường;

G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

S: Diện tích đất thu hồi;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại; 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do tài liệu bạn cung cấp không đầy đủ thông tin về địa chỉ thửa đất cũng như nhu cầu sử dụng đất sau khi bị thu hồi nên chúng tôi không thể tư vấn cho bạn được. Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để xác định 

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn về vấn đề bồi thường về đất khi thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở