Bồi thường về đất và các tài sản trên đất khi bị nhà nước thu hồi đất công ích

0 52

Bồi thường về đất và các tài sản trên đất khi bị nhà nước thu hồi đất công ích

Bồi thường về đất và các tài sản trên đất khi bị nhà nước thu hồi đất công ích: Khi tôi xây dựng xong nhà văn hóa của xã thì thay vì thanh toán các chi phí xây dựng, chính quyền xã giao cho tôi 500m2 đất thuộc quỹ đất công ích xã để sử dụng trong vòng 5 năm. Lúc giao đất cho tôi có lập biên bản viết tay và có chữ ký của Phó chủ tịch xã, trưởng địa chính xã và Trưởng thôn nơi tôi ở. Tôi đã đầu tư xây dựng nhà cấp 4, công trình phụ cũng như một xưởng chế biến gỗ. Giờ cơ quan có thẩm quyền đòi thu hồi lại diện tích đất trên để xây dựng trường mầm non. Vậy tôi có được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất và các tài sản trên đất không?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với vấn đề: Bồi thường về đất và các tài sản trên đất khi bị nhà nước thu hồi đất công ích; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Quy định về bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất.

Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 76  Luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;”

Theo quy định trên, khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ hai: Quy định về bồi thường tài sản trên đất.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật đất đai năm 2013: Đối với diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Căn cứ Điều 92 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Theo quy định trên, khi được UBND xã cho thuê đất công ích thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Trường hợp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật sẽ được nhà nước bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, việc xây dựng nhà cấp 4, công trình phụ cũng như một xưởng chế biến gỗ trên đất là không đúng quy định pháp luật và sẽ không được bồi thường.