Điều kiện phát hành chứng khoán

Điều kiện phát hành chứng khoán Xin cho tôi hỏi về vấn đề: Điều kiện phát hành chứng khoán. Theo Khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán năm 2013, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc…

Những trường hợp không được sở hữu nhiều doanh nghiệp

Những trường hợp không được sở hữu nhiều doanh nghiệp Xin tổng đài hỗ trợ cho chúng tôi về vấn đề: Những trường hợp không được sở hữu nhiều doanh nghiệp. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh…

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ và con

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ và con Xin cho hỏi về vấn đề: Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ và con.  Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn đã có quy định về việc đăng ký nhận cha, mẹ và con một cách cụ thể và rõ ràng hơn…

Hỏi về trường hợp bị ép kết hôn

Hỏi về trường hợp bị ép kết hôn Xin cho hỏi về vấn đề: Hỏi về trường hợp bị ép kết hôn. Tôi có một người em là A, đến tháng 12/8/2015 tới thì A tròn 18 tuổi. Bố mẹ tôi ép A kết hôn với anh S (là con của bạn bố tôi) vì hai gia đình đã hứa…

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp tham gia, thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh…

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Xin hỏi về vấn đề: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều kiện để đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh…

Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần

Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần Xin cho hỏi về vấn đề: Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần. Khi thành lập công ty cổ phần thì giám đốc của công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của Luật doanh…

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam Xin hỏi về vấn đề: Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau. Hôn nhân thông thường xuất phát từ tình yêu. Khi đến độ chín muồi thì người nam và người nữ có thể làm thủ tục đăng…