Đất nông nghiệp do khai hoang có được bồi thường khi bị thu hồi không?

0 6

Đất nông nghiệp do khai hoang có được bồi thường khi bị thu hồi không?

Đất nông nghiệp do khai hoang có được bồi thường khi bị thu hồi không? Năm 1990, bố mẹ tôi có khai hoang một mảnh đất ở bìa rừng để trồng cây keo từ đó đến nay nhưng không có Giấy chứng nhận. Đầu năm nay, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi mảnh đất nói trên để xây dựng khu công nghiệp. Vậy cho tôi hỏi, đất nông nghiệp do khai hoang có được bồi thường không?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về câu hỏi: Đất nông nghiệp do khai hoang có được bồi thường khi bị thu hồi không? Tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: Trong trường hợp bạn không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, mảnh đất bạn đang sử dụng phải đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận như sau: 

+ Đất đang sử dụng không có tranh chấp;

+ Đất sử dụng phù hợp với quy hoạch.

Nếu gia đình bạn đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất. Tuy nhiên tiền bồi thường về đất sẽ bị trừ tiền sử dụng đất cho diện tích đất được bồi thường.