Lao động nam hơn 50 tuổi có phải đóng BHTN hay không?

0 11

Lao động nam hơn 50 tuổi có phải đóng BHTN hay không? Công ty tôi có 1 chú đã hơn 50 tuổi vào làm công việc bảo vệ. Xin hỏi có phải hiện tại chú đã quá tuổi đóng bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm xã hội rồi không? Chú ấy cũng không có nhu cầu đóng thì có thể làm bản cam kết về việc không đóng bảo hiểm được không?

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp lao động nam hơn 50 tuổi có phải đóng BHTN hay không, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.” 

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, công ty bạn có lao động nam hơn 50 tuổi xin vào làm công việc bảo vệ. Bạn cần phải xem xét hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lao động nam này đang hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người này cũng không phải tham gia bảo hiểm xã hội (Khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Trường hợp 2: Nếu người lao động này chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội; kể cả trường hợp họ không có nhu cầu. Pháp luật quy định như vậy nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích tối thiểu cho người lao động.