Nếu vợ mất, chồng có được hưởng toàn bộ tiền bồi thường khi bị thu hồi đất

0 7

Tôi và vợ tôi có một mảnh đất ở nay bị Nhà nước thu hồi. Tuy nhiên, vợ tôi đã mất năm 2017. Vậy cho tôi hỏi, tôi có được hưởng toàn bộ tiền bồi thường không?

Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Nếu vợ mất, chồng có được hưởng toàn bộ tiền bồi thường khi bị thu hồi đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 612 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 612. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Đối chiếu với quy định trên, trong trường hợp của bạn, do vợ chồng bạn không có thỏa thuận về chế độ tài sản nên một nửa quyền sử dụng đất của vợ bạn sẽ trở thành di sản thừa kế.

Theo quy định khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015, người có di sản thừa kế không để lại di chúc thì sẽ chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Theo quy định trên, trường hợp của bạn, di sản thừa kế sẽ được phân chia thành các phần di sản bằng nhau cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: bạn, các con của vợ bạn và bố mẹ của vợ bạn.

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;”

Theo quy định trên, đối trường hợp của bạn, khi nhà nước thu đất thì những người được thừa kế quyền sử dụng đất của vợ bạn sẽ được nhận tiền bồi thường tương ứng với phần đất được nhận thừa kế bị thu hồi. Như vậy bạn sẽ không được hưởng toàn bộ tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.