Người lao động không có nhu cầu hưởng TCTN thì có được rút hồ sơ không?

0 5

Người lao động không có nhu cầu hưởng TCTN: Tôi đã nộp hồ sơ nhận tiền thất nghiệp rồi nhưng lại không muốn nhận nữa thì có rút lại được không? Hoặc đến ngày nhận quyết định tôi không đến lấy thì có được bảo lưu thời gian đóng nữa không? Tôi cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề vấn đề người lao động không có nhu cầu hưởng TCTN; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về rút lại hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ Điều 7 Thông tư 28/2015/TT- BLĐTBXH, quy định:

“Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả”.

Trường hợp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không còn nhu cầu hưởng bạn có thể nộp đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tính hưởng cho lần sau.

Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN tại: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ hai, không đến nhận quyết định hưởng TCTN

Căn cứ Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, quy định:

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu tại Khoản 3 Điều này được cộng dồn theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.”

Như vậy, trường hợp bạn không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề người lao động không có nhu cầu hưởng TCTN.