Người lao động nước ngoài có phải tham gia BHTN hay không?

0 17

Người lao động nước ngoài có phải tham gia BHTN hay không?

Người lao động nước ngoài có phải tham gia BHTN hay không? Xin hỏi người lao động nước ngoài hiện nay có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu có thì khi nghỉ việc có được nhận chế độ như người lao động Việt Nam không? Xin cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề người lao động nước ngoài có phải tham gia BHTN hay không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm 2013 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

“Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.”

Như vậy, theo Luật Việc làm 2013, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và nhu cầu làm việc thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Việc làm 2013.

Do đó, người lao động nước ngoài không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.