Người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền có được bồi thường khi thu hồi

0 3

Người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền có được bồi thường khi thu hồi: Tôi có một mảnh đất được UBND xã giao và có thu tiền sử dụng đất năm 2001 nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận. Tôi đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Hiện nay, tôi được thông báo đất nhà tôi thuộc diện bị thu hồi để làm khu công nghiệp. Vậy trường hợp của tôi, tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền có được bồi thường khi thu hồi; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 11. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường như sau:

a) Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao;

b) Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối chiếu với quy định trên, trong trường hợp người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền, do thông tin bạn cung cấp không nêu rõ tại thời điểm được giao đất, bạn đã nộp đủ tiền sử dụng đất đúng mức thu theo quy định của pháp luật năm 1993 chưa nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

– Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

– Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.