Thời hạn người lao động thông báo có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm

0 10

Thời hạn người lao động thông báo có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm như thế nào? Tôi đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm mới thì có phải thông báo luôn với trung tâm dịch vụ việc làm không hay sẽ chờ tới ngày thông báo việc làm mà trung tâm hẹn tôi? Khi đó tôi có được nhận luôn những tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại hay không? Xin cám ơn!

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề thời hạn người lao động thông báo có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.”

Khi bạn có việc làm sẽ phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đã nộp hồ sơ và hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời hạn thông báo là trong vòng 03 ngày kể từ ngày có việc làm mà không chờ tới ngày thông báo việc làm mà trung tâm hẹn. Bạn không được nhận luôn những tháng thất nghiệp còn lại mà thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà bạn chưa nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo.

Trên đây là tư vấn về thời hạn người lao động thông báo có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm.