Tính tiền hưởng BHXH một lần khi đóng 3 năm liên tiếp như thế nào?

0 4

Em muốn hưởng tiền BHXH một lần khi đóng 3 năm liên tiếp như thế nào ạ? Cụ thể, em đóng bảo hiểm ở công ty từ tháng 12/2015 với mức lương 3.120.000 đồng; từ tháng 1 đến 12/2016 là 3.348.000 đồng; tháng 1 đến 5/2017 là 4.422.000 đồng. Xin hỏi tiền BHXH một lần em nhận được năm 2019 này là bao nhiêu thế ạ?

Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về việc tính tiền BHXH một lần khi đóng 3 năm liên tiếp; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

…2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Bạn tham gia BHXH từ năm 2015, và tổng là 18 tháng (1,5 năm). Do vậy, dựa vào cách tính trên, mức hưởng BHXH một lần là: 1,5 x 2 tháng mức bình quân tiền lương = 3 tháng mức bình quân tiền lương.

Về cách tính mức bình quân tiền lương, chúng ta dựa vào các quy định sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH,

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội 


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.”

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1.Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh 4,72 4,01 3,79 3,67 3,41 3,26 3,32 3,33 3,20 3,10 2,88 2,66 2,47
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 2,28 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00

Áp dụng các quy định trên, mức lương bình quân của bạn được tính như sau:

Mức lương bình quân=  (1,1 x 3.120.000 + 1,07 x 3.348.000 x 12 + 1,04 x 4.220.000 x 5) / 18 = 3.856.373 (đồng)

Như vậy, số tiền BHXH mà bạn nhận được là: 3.856.373 đồng x 3 = 11.569.119 (đồng)

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về tính tiền hưởng BHXH một lần khi đóng 3 năm liên tiếp.